SEKTÖRLER

Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın KuruluşlarıGörüntülenme Sayısı 1503

Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş

Firmaya Mesaj Gönder

Sosyal Medya'da Paylaş

Firma Hakkında

BER TV FREKANS BİLGİLER Frekans : 12303 Polarizasyon : V – DikeyrnSR : 27500 FEC : 5/6

 

BER TV YAYIN İLKELERİ

 

1. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmamalıdır. Yayınlar Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan bireyler arasında ayrımcılığa neden olmamalıdır. Anayasanın egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu ve bu egemenliğin hiçbir kişi, zümre veya sınıfa bırakılamayacağı, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzeninin, kısmen de olsa din kurallarına dayandırılamayacağı temel kuralı çerçevesinde, din veya dini duygular ya da dince kutsal sayılan değerler, kişisel veya siyasi çıkar ya da nüfuz sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve hukuk devleti niteliklerini değiştirmesine yönelik yayın yapılmamalıdır. 2. Şiddete, teröre ve etnik ayrımcılığa sevk eden, meşrulaştıran, onaylayan veya kışkırtan, halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ve teşvik eden, toplumda nefret duyguları oluşturan yayın yapılmamalıdır. Dini ve ahlaki konuları, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak şekilde işleyen yayınlara imkan verilmemelidir. 3. Yayıncılık, kamu hizmeti anlayışı içinde yürütülerek, gerek yayın organı, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece dahil olmak üzere, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları veya bir başka gerçek veya tüzel kişinin haksız çıkarları doğrultusunda kullanılmamalıdır. Yayın kuruluşlarının kişilerle, kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla uyuşan veya çatışan özel amaç ve çıkarlarını ön planda tutan lehte, aleyhte veya tehdit unsuru içeren yayın yapılmamalıdır. 4. İnsanlar dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi veya dini inanç, mezhep veya benzeri sebepler dolayısıyla hiç bir şekilde kınanmamalı ve aşağılanmamalıdır. 5. Yayınlar, toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına aykırı olmamalı, toplumun en küçük birimi olan aile yapısını zedeleyecek nitelikte yayın yapılmamalıdır. 6. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine saygılı olunmalı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, kişilerin özel hayatı ve özel belgeleri yayın konusu yapılmamalıdır. Kişilerin izinleri olmadıkça, konut dokunulmazlığına aykırı yayın yapılmamalı, yargı kararları dışında, gizli kamera, gizli mikrofon veya benzeri yöntemlerle yapılan çekimler veya tespit edilen ses kayıtları, ilgililerin izni olmadan yayınlanmamalıdır. Kişilerin zaafları istismar edilerek, kurgulama yöntemiyle rüşvet, cinsel taciz ve benzeri senaryoları içeren yayın yapılmamalıdır. 7. Yayınlar, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına, temel ilkelerine ve milli kültürün geliştirilmesi ilkesine, ahlaka, bilime, vicdan özgürlüğüne ve çağdaş düşünceye uygun olmalıdır 8. Türkçe'nin özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması, milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş eğitim, kültür ve bilim dili halinde gelişmesi ve zenginleşmesi sağlanmalıdır. 9. Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmamalı, küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilmemelidir. Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanmamalı, saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe, verilmemelidir. Cevap ve düzeltme haklarına riayet edilmelidir. 10. Yayıncılık, haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemeli, gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerin her türlü özel amaç ve çıkarlarına hizmet edecek veya haksız rekabete yol açacak yayın yapılmamalıdır. İlan ve reklam niteliğindeki yayınlar, bu nitelikleri şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklanmalı, bu ayırımı zorlaştıran uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yayın kuruluşu, bir başka basın organının veya yayın kuruluşunun özel çabalarla yarattığı ürünü, kendi ürünüymüş gibi sunmamalı, ajanslardan veya başka bir medya kuruluşundan alınan haberlerin kaynağını belirtmelidir. 11. Suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilmemeli veya suçlu olarak gösterilmemelidir. Yargıya intikal etmiş herhangi bir dava söz konusu olduğunda, kesin hüküm tesisine kadar, yargı kararını etkileyebilecek şekilde yayın yapılmamalıdır. Kişileri suç işlemeye ve temel toplumsal kurallara aykırı fiil ve davranışlara yönlendirici, özendirici veya suç tekniklerini öğretici yayın yapılmamalıdır. 12. Haber bülteni, haber programı ve güncel programların yayınında, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunmalıdır. Yayınlarda, özgürce kanaat oluşumunu sağlamak amacıyla, haber ve yorum birbirinden ayrılmalıdır. Yorumlar, gerçekler ve konu içeriğinden saptırılacak şekilde yapılmamalı, herhangi bir fikir veya görüşün özü, nitelik değiştirecek şekilde, yalnızca bir bölümüne yer verilerek veya diğer anlatım yöntem ve teknikleri kullanılarak çarpıtılmamalıdır. Aldatıcı canlandırmalardan veya kurmaca haberlerden kaçınılarak, canlandırmanın gerekli olduğu hallerde, "canlandırma" olduğu açıkça belirtilmelidir. Kamu yararı gerekmedikçe, haber kaynaklarının gizliliği korunmalıdır.Yayınlar, kamuoyunun serbest oluşumuna katkı sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yayınlarda, farklı düşünce ve inançlara yer verilmeli, çok seslilik sağlanmalıdır. 13. Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer verilmemelidir. 14. Siyasi partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanmalı, tek yönlü, taraf tutan yayın yapılmamalıdır. Açık oturum, panel ve benzeri tartışma programlarında, ele alınan olay ve konularla ilgili tüm görüşlerin, kişi ya da kuruluşların dengeli bir şekilde temsil edilmesi sağlanmalıdır. Seçim dönemlerinde belirlenen seçim yasakları ile ilgili ilkelere aykırı davranılmamalıdır. 15. Yayınlarda, mevzuatın eser sahipleri ile komşu hak sahiplerine tanıdığı haklar ihlal edilmemelidir. 16. Bilgi iletişim telefonları vasıtasıyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmamalı ve bunların sonucunda izleyici veya dinleyicilere ikramiye verilmemeli veya ikramiye verilmesine aracılık edilmemeli, lotarya yapılmamalıdır.Bilgi iletişim telefonları kullanılarak yapılacak anket ve kamuoyu yoklamaları, hazırlık aşamasından sonuçların ilanına kadar noter nezaretinde gerçekleştirilmelidir. 17. Televizyon ekranı, yayınlanan tek bir program için bir bütün olarak kullanılmalıdır. Televizyonda bölünür ekran yoluyla, ana program ile ilgisiz bilgiler veren konuları işleyen yayınlar yapılmaması esastır. Ancak, programın esas unsurlarından olan ve bir çerçeve içinde verilen hareketli ve hareketsiz görüntüler, bölünür ekran kapsamında değerlendirilmez. Çerçeveler veya alt yazı tekniği kullanılarak, sürekli olarak yayın yapılmamalıdır. Programlarda işlenen konunun ve verilmek istenen mesajın anlaşılabilir bir biçimde izleyiciye aktarılması, programın bütünlüğünü, değerini ve kalitesini zedelememek, izleyicinin program seçme hürriyetini engellememek kaydıyla; o Programlarda yer alan kişilerin kimliklerinin belirtilmesi, o Borsa ve hava durumu bilgilerinin verilmesi, o Günün herhangi bir saatinde meydana gelen önemli olayların anında verilmesi, o Yabancı dildeki filmler veya programlarda yer alan sözlü anlatım ve diyalogların Türkçe olarak yayınlanması, o Yayın kuruluşlarının kendi programlarını tanıtmaları ve kendileriyle ilgili bilgilerin verilmesi, o Resmi duyuruların verilmesi, o Eğitim, kültür ve sanat programlarında yer alan bilgilerin sözlü anlatımla birlikte yazılı verilerek desteklenmesi ve pekiştirilmesi, o İşitme engelliler için yapılan programlardaki sözlü bilgilerin ve diyalogların verilmesi, amacıyla alt yazı tekniği kullanılabilir. Radyo ve televizyonlarda, her türlü spor karşılaşmasının naklen ve/veya banttan yayınlarında, program tanıtımı, izlenme oranlarının verilmesi gibi, nakledilen spor karşılaşmasıyla ilgili olmayan duyurular sesli olarak yapılmamalıdır. Haberlerde konuyla ilgili olmayan görüntüler verilmemeli, yayınlarda arşiv görüntüsü kullanıldığı hallerde, görüntülerin "arşiv" niteliği, canlı yayınların tekrarında ise yayınların "tekrar" olduğu ve canlı yayının ilk yapıldığı tarih açıkça belirtilmelidir. 18. Program hizmetlerinin bütün unsurları, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmalıdır. İnsanların ölüm anları ve benzeri durumlar, duygu sömürüsüne yol açacak biçimde verilmemelidir. Yayınlarda, sebepsiz korkular ve çelişkili duygular yaratacak, kaderciliğe veya intihara yönlendirecek unsurlara yer verilmemelidir. 19. Cinsel duyguları sömürmeye yönelik, bireyleri cinsel meta olarak gösteren, insan bedenini cinsel tahrik unsuruna indirgeyen, toplumsal yaşam alanı içinde sergilenemeyecek mahrem söz ve davranışlar içeren yayınlar yapılmamalıdır.Tür ve içerik gereği cinselliğin yer aldığı yapımlar, gençlerin ve çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimini korumak amacıyla sesli/yazılı uyarılar yapılarak, saat 23.00 ile 05.00 arasında yayınlanmalı, bu tür programların tanıtım duyurularında, cinselliğin teşhir edildiği bölümler kullanılmamalı ve bu duyurular saat 21.30'dan sonra yapılmalıdır. Kadınlara, güçsüzlere ve küçüklere karşı her türlü ayrımcılık, fiziksel ve psikolojik şiddet teşvik edilmemelidir. Aile içi şiddet, dayak, cinsel taciz, tecavüz gibi konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı, toplumsal hayatta ve aile içinde bireyler arası eşitsizliği onaylayan, kadının rıza, onay ve temsiliyet hakkı ve isteklerini yok sayan yayın yapılmamalıdır. Çocukların fiziksel, duygusal veya cinsel istismarı ya da çocuk emeğinin sömürüsü özendirilmemelidir. Yayınlarda, insanların bedensel ve zihinsel engelleriyle ilgili duyarlılıkları dikkate alınmalı, engelli izleyicilerin yayınları izlemelerini sağlamak amacıyla (işaret dili, alt yazı vb.) gerekli düzenlemelerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Hayvanlara karşı şiddet içeren görüntüler hiçbir şekilde yayınlanmamalıdır.

Firma Hizmet Tecrübesi

Televizyonculuk, Radyo, Basın, İrternet Medya Haber Portalı,

Firma - [ Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş ]

Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş , Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları olarak hizmet vermektedir. ilinde ilçesinde olan Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş , Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları dir. ilçesinde Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları arandığında Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş , Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları olarak hizmet vermektedir. da ilçesinde Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları için iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş telefon numarası: 05433387444 den de ulaşabilirsiniz. da Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları için telefon numarası, web sitesi, mail adresi, fax numarası, yol tarifi ve varsa sosyal medya hesapları gibi bilgilere de buradan ulaşabilirsiniz.


Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş hakkında ki iletişim bilgilerine, Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları hakkında ki bilgilere ve varsa Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş fotoğraflarına da buradan ulaşabilirsiniz. Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş konumu için sokak görüntülerine ve sanal turlara da buradan ulaşabilirsiniz.


En çok aranan Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş için tüm bilgilere buradan ulaşabileceğiniz gibi Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş için yol tarifi de alabilirsiniz. da Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları arayanlar için Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları nasıl giderim, Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları nerede, Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları yol tarifi gibi arama sonuçlarına sitemiz üzerinden yol tarifi alarak Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş firmasına yol tarifi alabilirsiniz.


Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş mesai saatleri, açılış ve kapanış saati ne zaman? Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş iletişim bilgisi ve firma hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş sosyal medya hesapları varsa da bulunan Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları için Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş sosyal medya hesaplarına ulaşarak haberleri, duyuruları, fotoğrafları vb. paylaşımları Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş sosyal medya hesaplarından ve sitemizden takip edebilirsiniz.


Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş sosyal medya hesapları bulunmuyorsa Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları hakkında bilgi almak için Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş telefon numarası üzerinden yada Ber Tv Radyo Tv Yayıncılık A.ş adresinden Basın Yayın Sektörü / Basın Yayın Kuruluşları konumuna giderekte bilgi alabilirsiniz.

Harita

Yorum Yap


Bu Firmaya Hiç Yorum Yapılmamış İlk Yorum Yapan Siz Olabilirsiniz. Yorum Yap